خانه

خانه

همسایه خدا

وبسایت شخصی حمیدرضا روستا

او
می آید

چشم گشودم
صبا بود

همان باد خوش خبر
در راه است
می آید

من بال گشودم

 

همسایه خدا